Your browser does not support JavaScript!
正體字 English 한국                                 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
國立臺東大學華語文教學研究中心
歡迎光臨華語文教學研究中心
 

 

 

Recent

數據載入中...
學習內容

 

程度

內容
初級

 • 發音與基礎對話練習
 • 基礎中文文法
 • 漢字介紹
 • 基礎詞彙
中級

 • 文化比較
 • 中文文法
 • 閱讀寫作
 • 聽力口說高級

 • 風俗和文化
 • 中文文法
 • 報章雜誌與現代短篇故事